YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Kar Dağıtım Politikası

KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI  

İşbu kar payı dağıtım politikası, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin (“Şirket”) esas sözleşmesi  (“Esas Sözleşme”) ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kar payı ve kar payı avansı  dağıtımlarına ilişkin esasları belirlemektedir.  

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri  arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak; piyasa beklentileri, uzun vadeli  şirket stratejisi, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri  çerçevesinde kar dağıtımı gerçekleştirilmektedir.  

I . Kar Payı Dağıtım Esasları  

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan  düzenlemelere ve Esas Sözleşmeye uyar.  

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan  meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda  tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar,  varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi  olunur.  

Genel Kanuni Yedek Akçe:  

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.  

Birinci Kâr Payı  

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul  tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine  uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.  

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kâr payının Yönetim kurulu üyeleri  ile memur müstahdem ve işçilere karar verme hakkına sahiptir. 

İkinci Kar Payı  

d) Safi kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel  kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya dönem sonu kâr payı  olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya  olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimseler dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan  ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 1/10’u  (ondabir) Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye  eklenir.  

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas  sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya hisse biçiminde  dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı  dağıtımında yönetim kurulu üyeleri  ile şirketin memur çalışan işçilerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.  

g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap  tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.  

h) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu’ nun bu  konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.  

i) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri  alınamaz.  

II. Kar Payı Avansı  

Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları Şirket genel kurulu, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri  çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.  

Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar  payı avansı Şirket’in ara dönem finansal tablolarında yer alan karları üzerinden nakden dağıtılır.  

Belirli bir ara döneme ilişkin kar payı avansı taksitle dağıtılamaz. Kar payı avansı, dağıtım tarihi  itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları  oranında eşit olarak dağıtılır. 

Dağıtılacak kar payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından  TTK’ya ve Esas Sözleşme’ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları  düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.  

Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı tutarı;  

a) Bir önceki yıla ait net dönem karının yarısından,  

b) İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem karı hariç kar dağıtımına konu  edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz.  

Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi yapıldığı takdirde; sonraki  ara dönemlerde ödenecek kâr payı avansları hesaplanırken, önceki ara dönemlerde ödenen kâr  payı avansları hesaplanan tutardan indirilir. Önceki hesap dönemlerinde ödenen kar payı  avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave kar payı avansı verilemez ve kar  payı dağıtılamaz. Pay sahibi dışındaki kişilere kar payı avansı dağıtılamaz ve kar payı avansı,  imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.  

III. Kamuyu Aydınlatma  

Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim  kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile  birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kar dağıtım politikasında  değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve  değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur. İşbu politika, genel kurulun onayını müteakip  Şirket’in internet sitesinde kamuya açıklanır.