YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Kar Dağıtım Politikası

 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirketin kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel kanuni  yedek akçe:

a) % 5’I kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Kâr Payı

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kâr payının Yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı

d) Safi kârdan a,b,c  bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya dönem sonu kâr payı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü  yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimseler dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin  % 5’i  oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan  tutarın 1/10’u (ondabir) Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca genel  kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile şirketin  memur çalışan  işçilerine  kâr payı  dağıtılmasına karar verilemez.

g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu’ nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kâr payının dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.