KARİYER

Etik Kurallar

EGE PROFİL DAVRANIŞ KURALLARI

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak biz kendimizi, insanlarımız ve müşterilerimiz için sürdürülebilir bir ev inşa etmeye adadık. Biz, günlük yaşamda davranışlarımıza yön verecek biçimde temel değerlerimize dayanan bir ilkeler bütününe bağlı kalacak olursak bu sürdürülebilirliğin mümkün olduğuna kuvvetle inanıyoruz.  Bizim davranışımız şirketin, dışımızdaki dünyaya açılan penceresidir. Tercih yapmak zorunda kaldığımızda şu sırayı izleyeceğiz: İnsanlar, Gezegen, Kalite, Hizmet, Kâr. 

Bu ilkelerle bile kimi zaman doğru kararın kolay olmadığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Böyle bir durumda aşağıdaki kılavuz ilkelerden yararlanınız.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

KALICI İLKELER

İNSANLAR

UZUN SÜRELİ İLİŞKİLER

Eylem, temel değerlerimizle tutarlı mı?

Kılavuz ilkeler ne ifade ediyor?

Eylemlerim diğerlerini nasıl etkileyecek?

Eylem Şirket’in itibarını korur mu?

Davranış Kurallarının dört ögesi, bireyler ve Şirket mensupları olarak- kararlarımızın dayandığı etik çerçeveyi oluşturmaktadır. Deceuninck'te çalışan herkesin, bu Davranış Kurallarında belirtilen ilkeler ile uyum içerisinde davranış sergilemesini ümit ediyoruz. Öğeleri anlamadıysanız veya bunları nasıl uygulayacağınızdan emin değilseniz, sorularınıza cevap almak için yöneticinize danışmalısınız. Bu Davranış Kurallarının ihlali kabul edilemez ve misillemeden korkmadan Yönetim Kadrosunun uygun bir üyesine veya uyum sorumlusuna bildirilmelidir. Şirket yasa dışı veya etik olmayan bir davranışın, iyi niyetle bildirilmesine ilişkin, hiçbir şekilde ayrım veya misillemeye izin vermez. Davranış Kurallarının ihlali, disiplin suçundan, iş akdinin feshine kadar sonuçlara neden olabilir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

SORUMLULUK BİLİNCİ

 • Açık ve samimi şekilde, tüm gerçekleri dile getiririz.
 • Her şeyi olduğu gibi anlatırız. 
 • Yerinde ve etkili geri bildirimlerde bulunurken, meslektaşımıza saygı gösteririz. Takım halinde hareket ederiz.
 • Dürüst bir şekilde hataları kabul eder veya kötü haberleri getirirken, bunlar için düzeltici ve önleyici önlemler alırız.
 • Kastettiğimizi söyler, söylediğimizi kastederiz : özgünlüğümüz bunda yatar.


YÜKSEK PERFORMANS

 • Performansımız topluluğumuz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız tarafından ölçülür. 
 • Sürekli iyileştirme için uğraşırken temel amacımızı ve değerlerimizi koruruz. 
 • Söylediğimizi yaparız ve yaptığımızı söyleriz; güvenilirliğimiz ve disiplinimiz bunda yatar.


GİRİŞİMCİLİK 

 • Biz dünyaya ve diğer fikirlere açığız. Yenilikler için uğraşır hiçbir sınır kabul etmeyiz. 
 • Güven veririz, hesaplı davranarak riskleri ve inisiyatifleri almaktan çekinmeyiz. 
 • İşin sahibiymişiz gibi düşünürüz. Kararlar alır ve sorumluluğu sahipleniriz. 


ŞİRKET SÜRDÜRÜLEBİLİR İLKELERİ

Küresel boyuttaki bir işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek her duruma uygun düşecek detaylı bir kılavuzu hazırlamak pratik olarak mümkün değildir. Bunun yerine, tüm ülkelerde ortaya çıkabilecek her türlü problemin içerisinde inceleneceği çerçeveyi oluşturan temel ilkeleri aşağıda sunuyoruz. 

 • Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve diğer çalışanlarımızla ilişkilerimizde, dürüstlük, sadakat, hakkaniyet, eşitlik, yerinde nezaket, itibar, doğruluk, güvenilirlik ve hassasiyet gösteririz.
 • Hırsızlık, sahtekarlık, yolsuzluk veya herhangi bir mülkün kötüye kullanımını içeren tüm eylemler, kesinlikle yasaktır.
 • İş kararlarımız, tarafsız etkenlere dayanan dürüstlük ve doğrulukla verilir: İnsan, Gezegen, Kalite, Hizmet, kâr. İyiliğin karşılığına dair bir beklenti ima edilirse, hiçbir zaman nakit para kabul veya teklif edemeyiz ve hiçbiiyilik veya ağırlamayı, asla kabul veya teklif etmemeliyiz. Hükümet yetkililerine, memurlara veya başka herhangi birine, onları etki altına almak için rüşvet, bahşiş vermek veya diğer uygunsuz ödemelerde bulunmak yasaktır.
 • İşletme kayıtlarımızı, ticari işlemlerimizin mahiyetini doğru bir şekilde yansıtacak şekilde tutacağız.
 • Yenilikçi ve sürdürülebilir yapı ürünleri sağlayacağız fakat aynı zamanda bu ürünlerin güvenli olmasını sağlarız. Ürünler Şirket standartlarına, ilgili yönetmeliklere ve yasal yükümlül&uumuygun biçimde tasarlanmalı, üretilmeli ve hizmete sunulmalıdır. 
 • Tüm ülkelerde, tüm geçerli kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere riayet etmeli, şüpheli ihlalleri bildirmeliyiz. Biz, yalnızca bir girişimciden beklenenleri yapmaya değil, aynı zamanda yasanın gereklerini yerine getirmeye dİş ortaklarımızın da aynısını yapmasını bekleriz.
 • Biz hiçbir üçüncü tarafa bilerek, sahte belgeler üretmek ya da başka yollarla bir ülkenin yasasını ihlal etmesi için yardımcı olmayacağız. 
 • Görevlerimizi yetkimizi dürüst ve adaletli biçimde kullanarak ifa ediyoruz. 

İNSAN

Her bir çalışanın benzersiz karakterine ve katkısına değer vermeli ve saygı duymalıyız. Birbirimize karşı haysiyetli, saygılı ve adil olmamız iyi bir işletmenin temelidir. Birbirimize, bize davranılmasını beklediğimiz şekilde davranırız. 

 • Kültürel farklılıklara saygı gösteririz. İnsanların ve fikirlerin çeşitliliği Şirketimize işinde avantaj sağlamaktadır.
 • Fırsat eşitliği: iş yaptığımız hiçbir çalışan veya kişi için, yaş, ırk, renk, din, cinsiyet, engellilik, ulusal köken, cinsel eğilim gözetilerek ayrım yapılmasına izin verilmez. Çalışanlarımızın işe alınmaları, ücretlendirmeleri, çalışma koşullarının belirlenmesi, eğitimleri, terfileri ve kariyer ilerlemeleri sadece mesleki liyakat dikkate alınarak yapılır. 
 • İşyerinde Taciz ve Şiddet: İşyerinde taciz ve şiddet kesinlikle yasaktır ve asla tolerans gösterilmez. Rahatsız edici bir durum ya da nahoş hareketler, uygunsuz yorumlar ve şakalar, korkutmalar, tehditler veya fiziksel temas gibi düşmanca bir çalışma ortamına yol açan davranışlar taciz olarak kabul edilir. 
 • Güvenlik ve Sağlık: güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamaya ve birbirimize, şirkete ve çevreye önem vermeyi görev edinmeye kararlıyız. Her birimiz işlerimizle ilgili sağlık ve güvenlik kurallarına uymakla yükümlüyüz. Hepimiz hem kendimizi hem de iş arkadaşlarımızı iş kazalarından, yaralanmalardan ve güvensiz koşullardan korumak için gereken tedbirleri almakla görevliyiz. Bunlara ek olarak her birimiz güvensiz ve sağlıksız durumları hızlı bir şekilde bildirmeli ve bu durumları düzeltmek için derhal gerekli adımları atmalıyız.

UZUN SÜRELİ İLİŞKİLER 

Çıkar çatışmalarına meydan vermiyoruz.  Şirket adına verilecek ticari kararlar ve eylemler hiçbir zaman için kişisel mütalaalar ve kişisel ilişkilerden etkilenmemelidir. Şirket varlıklarını, bilgilerini ya da şirketteki pozisyonumuzu hiçbir zaman için kişisel bir yarar veya ailemize menfaat sağlamak için kullanmamalıyız. Aile fertleri veya yakın arkadaşlar bizimle, şirket içinde ya da dışında, iş ilişkisine girecek olurlarsa veya biz veya bir aile ferdimiz doğrudan ya da dolaylı olarak gündemdeki bir işle ilgili doğrudan veya dolaylı çıkarlara sahipsek,  çıkar çatışmaları yaşanabilir. Bunun yanında dışardaki çıkarlar bizim şirkete ait işleri başarıyla yapma yeteneğimizi etkileyebilir. 

Çevreye karşı sorumluluk alırız. Çevrenin korunması yapılması gereken doğru bir iştir ve bizim iş stratejimizin bir parçasıdır. Biz birbirimize, şirkete ve çevreye özen göstermeyi görev addediyoruz. Biz tüm çalışmalarımızda atıkları, emisyonları ve salımları önlemeye ve azaltmaya gayret ediyoruz. Tüm ham maddeleri, ürünleri ve atıkları güvenli bir şekilde kullanır, ele alır, nakleder ve elden çıkarırız. Diğer insanların, ürünlerimizi kullanırken, çevresel sorumluluklarını anlamalarına yardımcı oluruz. Resmi kuruluşlarla, yüklenicilerle ve topluluklarla ortaklıklarımızda çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi için çaba harcıyoruz. Bizim çevre taahhüdümüz herkesin paylaştığı bir sorumluluktur. Kimse bunun başkasına ait bir iş olduğunu düşünme hakkına sahip değildir.  

Fikri sermayeye saygı gösteririz. Şirketteki çalışmamız sırasında edindiğimiz gizli bilgilere saygı gösterir ve bunları koruruz. Şahsi veya gizli bilgiler içeren belgelerimizi, bilgisayarlarımızı ve diğer veri cihazlarımızı korumak için önleyici yöntemler kullanırız. Fikri mülkiyeti uygun şekilde alır, geliştirir ve koruruz. Kullanımları ve çoğaltılmaları ile ilgili kısıtlamalara saygı gösteririz. Fikri mülkiyet, telif haklarını, ticari sırları, ticari markaları, yenilikçi fikirleri ve süreç bilgilerini içerir. Şirket’in sorumluluk bilinci ticari çıkarlar için değer ifade eden bilgilerin uygun biçimde korunmasına bir engel oluşturmaz.