SOSYAL SORUMLULUK

Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır ve öncelikle vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde sosyal sorumluluk kriterlerine uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarına detaylı bilgi verilir. Nitekim Şirket genel kurulumuzda dönem içindeki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.